AIS Sarnrak

by AIS

โครงการ AIS สานรัก เป็นหนึ่งในงาน Corporate Social Responsibility ที่มุ่งส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยในปี 2017 โครงการ AIS สานรัก ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เกิดจากการใช้โซเชียลอย่างขาดความเข้าใจ เราจึงเลือกทำคอนเทนต์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อครอบครัวที่เข้าใจกันมากขึ้น

Services

DIGITAL PR & CONTENT ACTIVATION
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
LONG-TERM DIGITAL PR & CONTENT MANAGEMENT

Link

https://th-th.facebook.com/sarnrak.ais/posts/1526454547375404

RECENTS WORK